14-06-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

14.06.2023
м. Київ
2212/5

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 червня 2023 р. за № 1001/40057

 

 

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. У пункті 11 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, слова та цифри «пунктами 1, 16» замінити словами та цифрами «пунктами 1, 7, 16».
  1. У Єдиному алгоритмі формування цифрового коду модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, визначеному в додатку до Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557:

1) у розділі «Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень»:

рядок 32 викласти в такій редакції:

«

32. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства.

   

»;

рядок 37 викласти у такій редакції:

«

37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, набуття такою особою правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, – головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, – працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла або набула правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той із них, який є найстаршим за віком.

Якщо особа, на яку покладається виконання обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) Товариства, відмовляється від виконання обов’язків за зазначеною посадою, виконувачем обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) стає наступна за нею особа (відповідно до переліку осіб, визначених у цьому пункті), яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов’язків. Виконувач обов’язків зобов’язаний невідкладно повідомити учасникам Товариства про смерть особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, або набуття нею правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.

   

»;

2) рядок 40 розділу «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» викласти в такій редакції:

«

40. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності:

   

». 

  1. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 27 липня 2023 року.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                       Денис МАЛЮСЬКА