18-02-200400:00

3. Указ Президента України „Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 р. № 1433/2003

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, широкої і постійної громадської підтримки цієї політики, створення передумов для поглиблення і розширення відносин України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору постановляю:

1. Затвердити Державну програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки (додається).

2. Затвердити Державну програму інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки (додається).

3. Затвердити Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки (додається).

4. Центральним органам виконавчої влади передбачати при розробленні бюджетних запитів кошти, необхідні для реалізації заходів зазначених програм, та забезпечувати здійснення і фінансування цих заходів.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів відповідних бюджетів передбачати кошти, необхідні для реалізації заходів програм.

Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів до залучення в установленому порядку додаткових коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, для фінансування програм.

5. Кабінету Міністрів України інформувати щороку до 1 березня Державну раду з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України про хід виконання зазначених програм.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
13 грудня 2003 року
N 1433/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 грудня 2003 року N 1433/2003

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки

Прийняття цієї Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної системи підготовки висококваліфікованих управлінців, удосконалення професійної підготовки фахівців з метою формування кадрового потенціалу для забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально на державному, регіональному та місцевому рівнях виконувати завдання щодо реалізації стратегії інтеграції України до ЄС та НАТО.

Основними завданнями цієї Програми є:

визначення рівня кадрового забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

визначення мережі навчальних закладів, структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

створення ефективного механізму функціонування системи кадрового забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Програма дозволить забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції на 2004 - 2007 роки.

Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на Кабінет Міністрів України.

З метою виконання Програми Кабінет Міністрів України затверджує щороку до 10 грудня план відповідних заходів на наступний рік.

Для забезпечення організації виконання Програми Кабінет Міністрів України утворює міжвідомчу групу.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та з інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

Очікувані результати

Виконання Програми має забезпечити:

створення ефективної системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для задоволення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування з реалізації Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 року N 615, та Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, інших стратегічних документів;

створення додаткових передумов для входження України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий, науковий, освітній та культурний простір.

Заходи щодо виконання Програми

1. Визначення рівня та потреб кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОП, Головдержслужба, Мінекономіки, МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Щороку

2. Визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до поточних і перспективних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

МОН, Мінекономіки, Головдержслужба України, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Національна академія державного управління при Президентові України

Щороку

3. Розроблення механізму і критеріїв відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, які забезпечуватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, Міноборони, Головдержслужба України

2004 рік

4. Створення кафедр європейської інтеграції у вищих навчальних закладах. Опрацювання питання щодо включення окремих спеціальностей у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.

МОН, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст України

2004 рік

5. Визначення спеціалізацій у межах напрямів та спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, та змісту навчання за такими спеціалізаціями.

МОН, Мінекономіки, Міноборони, МЗС, Мін'юст, Головдержслужба України, Національна академія державного управління при Президентові України

2004 рік

6. Формування показників державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, Головдержслужба, Мінфін, Мінпраці України, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Національна академія державного управління при Президентові України

Щороку

7. Розроблення та впровадження обов'язкових програм з вивчення офіційних мов держав - членів ЄС та НАТО для державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, Головдержслужба, МЗС, Мінекономіки, Мін'юст України, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України

Постійно

8. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, Головдержслужба, МЗС, Мінекономіки, Мін'юст України, Національна академія державного управління при Президентові України

Постійно

9. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, МЗС, Мінекономіки, Головдержслужба України, Національна академія державного управління при Президентові України

Постійно

10. Забезпечення підготовки та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, комплектування ними бібліотек вищих навчальних закладів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

МОП, Мін'юст, Міноборони, Головдержслужба України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Національна академія державного управління при Президентові України

Постійно

11. Сприяння організації навчання громадян України в навчальних закладах держав - членів ЄС, які здійснюють підготовку фахівців для роботи в органах та інституціях ЄС.

МОН, МЗС, Головдержслужба України

Постійно

12. Налагодження співробітництва між вищими навчальними закладами України і закладами держав - членів ЄС та НАТО, які здійснюють підготовку фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з метою вивчення досвіду, набутого у цій сфері, організація регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами.

МОН, МЗС України

Постійно

13. Проведення та координація наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів із цих питань.

Національна академія наук, МОН України, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України, Національний інститут стратегічних досліджень

Постійно

14. Проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

МОН, Головдержслужба України, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Постійно

15. Включення питань європейської інтеграції до навчальних програм з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

Кабінет Міністрів України

2004 рік

16. Здійснення заходів щодо залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та НАТО, їхніх держав-членів, для виконання Програми.

Кабінет Міністрів України

Постійно

17. Залучення до реалізації заходів із виконання Програми громадських організацій.

Кабінет Міністрів України

Постійно

Глава Адміністрації
Президента України


В. МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 грудня 2003 року N 1433/2003

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки

В умовах поглиблення розвитку відносин України з Європейським Союзом (ЄС) важливого значення набувають активізація об'єктивного інформування суспільства про реалізацію євроінтеграційної політики України, забезпечення широкої підтримки громадськістю державної політики у сфері європейської інтеграції.

Мета Програми

Метою Програми є:

істотне поліпшення обізнаності населення України щодо ЄС (історія та перспективи розвитку, основні напрями діяльності, законодавство, функціонування інституцій та розподіл владних повноважень між ними, розширення, відносини з іншими державами тощо);

роз'яснення переваг для українського суспільства реалізації цілей державної політики у сфері європейської інтеграції;

забезпечення широкої суспільної підтримки європейського вибору України, зусиль державної влади із втілення євроінтеграційного курсу;

широке інформування громадськості про стратегію реалізації євроінтеграційної політики, пріоритетних завдань у цій сфері для досягнення більш глибокого усвідомлення європейської інтеграції України як головного стратегічного напряму соціально-політичного та економічного розвитку держави.

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції у 2004 - 2007 роках.

Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на Кабінет Міністрів України.

З метою виконання Програми Кабінет Міністрів України щороку до 10 грудня затверджує план відповідних заходів на наступний рік.

Для забезпечення організації виконання Програми Кабінет Міністрів України утворює міжвідомчу групу.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених у бюджетах на відповідний рік, та з інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

Очікувані результати

Виконання Програми має забезпечити:

отримання громадянами України об'єктивної інформації про інтеграційні процеси в рамках ЄС, напрями, стан та перспективи розвитку відносин України з ЄС;

усвідомлення громадянами України конкретних переваг поглиблення співробітництва між Україною та ЄС, позитивного впливу такого співробітництва на підвищення добробуту населення України;

формування широкої громадської підтримки курсу України на інтеграцію в ЄС, економічних та соціальних реформ, здійснюваних у рамках реалізації євроінтеграційної політики.

Заходи щодо виконання Програми

1. Проведення прес-конференцій, зустрічей керівників органів виконавчої влади з представниками засобів масової інформації, оприлюднення прес-релізів тощо з метою:

роз'яснення державної політики у сфері європейської інтеграції;

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади

Щомісяця

інформування громадськості:

- про результати проведення самітів "Україна - Європейський Союз", засідань Ради з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та її Комітету, інших заходів, що стосуються відносин України з ЄС;

МЗС, Мінекономіки України

Згідно з графіком засідань

- про хід адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

Мін'юст України

Щокварталу

- щодо розвитку інтеграційних процесів у різних сферах та з окремих актуальних питань співробітництва між Україною та ЄС.

Центральні органи виконавчої влади

Щокварталу

2. Проведення за участю громадськості конференцій, семінарів, круглих столів та інших публічних заходів з окремих актуальних питань співробітництва між Україною та ЄС.

Органи виконавчої влади

Постійно

3. Проведення Дня Європи та днів держав - членів ЄС.

МЗС, Мінекономіки, Мінкультури України, інші органи виконавчої влади

Щороку

4. Підготовка та публікація видань: "ЄС на інвестиційній карті України" і "ЄС на інвестиційній карті регіонів України" (у друкованому та електронному форматах).

Держкомтелерадіо, Мінекономіки України

2004 - 2007 роки

5. Створення загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права.

Мін'юст України

2004 - 2005 роки

6. Забезпечення доступу до європейських правових, бібліографічних та інших інформаційних баз даних.

Мін'юст, Мінекономіки, Мінкультури, МЗС України

Постійно

7. Видання бюлетеня "Євроінформ" (у друкованому та електронному форматах) з поданням у ньому інформації про законодавство ЄС.

Мін'юст, Держкомтелерадіо України

Щокварталу

8. Видання методичного посібника з користування розділом "Документи ЄС" офіційного веб-сайту ЄС і забезпечення ним органів державної влади, заінтересованих підприємств, установ та організацій України.

Мін'юст України

2004 рік

9. Створення спеціальних рубрик для висвітлення питань європейської інтеграції на веб-сайтах органів виконавчої влади та регулярне оновлення інформації на них.

Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади

Постійно

10. Регулярне оновлення на веб-сайтах державних періодичних видань рубрики щодо висвітлення питань європейської інтеграції.

Держкомтелерадіо України

Постійно

11. Проведення соціологічних досліджень та моніторингу інформованості громадськості про взаємовідносини України з ЄС, ставлення населення до актуальних питань європейської інтеграції України.

Держкомтелерадіо України

Щороку

12. Видання брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць, присвячених історії та перспективам розвитку ЄС, механізму прийняття рішень інституціями ЄС, політиці ЄС у різних сферах співробітництва, вимогам до держав - кандидатів на вступ до ЄС, розширенню ЄС, окремим напрямам і питанням співробітництва між Україною та ЄС тощо.

Центральні органи виконавчої влади

Постійно

13. Підготовка та видання підручників і навчальних посібників із вміщенням до них матеріалів про ЄС.

МОН України, інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, НАН України, Академія педагогічних наук України

2004 - 2007 роки

14. Виготовлення рекламної продукції (плакатів, листівок, календарів тощо) з метою поширення інформації про ЄС.

Держкомтелерадіо, Мінекономіки України, інші органи виконавчої влади

Постійно

15. Організація відвідань українськими журналістами держав - членів ЄС для ознайомлення з різними аспектами їх політичного, соціально-економічного, культурного життя з метою більш широкого інформування громадськості України про ЄС.

Держкомтелерадіо України

Двічі на рік

16. Організація Всеукраїнського конкурсу журналістів на найкраще висвітлення відносин України з ЄС.

Держкомтелерадіо України

Щороку

17. Підготовка тематичних матеріалів з актуальних питань європейської інтеграції для загальнодержавних і регіональних засобів масової інформації.

Центральні органи виконавчої влади

Щомісяця

18. Організація в теле- та радіоефірі:

трансляції теле- і радіопрограм ЄС ("Євроновини", "Євроспорт" тощо), в тому числі адаптованих;

телевізійних дебатів, круглих столів, дискусій з проблем європейської інтеграції;

телемостів за участю представників держав-членів та інституцій ЄС;

циклу передач з окремих питань співробітництва між Україною та ЄС;

розважальних передач, телевікторин на європейську тематику.

Держкомтелерадіо України

Постійно

19. Видання і розповсюдження інформаційного вісника (у друкованому та електронному форматах), присвяченого основним заходам і подіям у рамках співробітництва між Україною та ЄС.

Держкомтелерадіо, Мінекономіки, МЗС України

Щомісяця

20. Започаткування роботи прес-клубу "Наша Європа" за участю українських та іноземних журналістів.

Держкомтелерадіо, МЗС, Мінекономіки України

2004 рік

21. Забезпечення роботи "вуличного телебачення" в регіонах України з метою висвітлення різних аспектів життя в державах - членах ЄС.

Держкомтелерадіо України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Постійно

22. Створення інформаційних центрів з питань європейської інтеграції та відкриття в містах інформаційних куточків Європи із забезпеченням регулярного оновлення розміщеної в них інформації.

Держкомтелерадіо, Мінекономіки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Постійно

23. Проведення громадських читань з актуальних питань європейської інтеграції.

Мінекономіки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Щороку

24. Здійснення заходів щодо запровадження в регіональних друкованих засобах масової інформації спеціальної рубрики "Європейський Союз", опублікування в ній матеріалів про політичне, соціально-економічне, культурне життя в державах - членах ЄС.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2004 рік

25. Проведення публічних заходів, присвячених міжрегіональному співробітництву між Україною та ЄС, у тому числі в рамках єврорегіонів.

Мінекономіки, МЗС України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Щокварталу

26. Запровадження у зміст загальної середньої освіти питань, пов'язаних зі створенням і діяльністю ЄС, європейською інтеграцією України.

МОН України

2004 рік

27. Проведення всеукраїнського конкурсу на найкращий підручник і навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів України з матеріалами про ЄС.

МОН, НАН України

2005 - 2007 роки

28. Підготовка (в тому числі за кордоном) вчителів і викладачів навчальних закладів України з питань європейської інтеграції.

МОН, НАН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Щороку

29. Організація в бібліотеках навчальних закладів України інформаційних експозицій, присвячених ЄС.

МОП України, інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

2004 рік

30. Проведення серед учнівської молоді конкурсів, конференцій, вікторин з питань співробітництва між Україною та ЄС.

МОН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Щороку

31. Проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань взаємовідносин між Україною та ЄС.

МОН України

Щороку

32. Організація відвідань українськими студентами держав - членів ЄС з метою ознайомлення з їх політичним, соціально-економічним, культурним життям.

МОН України, інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

Щороку

33. Сприяння формуванню у навчальних закладах мережі "європейських клубів".

МОН України

2004 рік

34. Здійснення заходів з метою залучення України до співробітництва в рамках програм ЄС у сферах освіти, науки, культури та інформації.

МЗС, МОН, Мінкультури, Держкомтелерадіо України

2004 рік

35. Здійснення заходів із залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та його держав-членів, для виконання Програми.

Кабінет Міністрів України

Постійно

36. Залучення до реалізації заходів з виконання цієї Програми громадських організацій.

Кабінет Міністрів України

Постійно

Глава Адміністрації
Президента України


В. МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 грудня 2003 року N 1433/2003

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки

Під час реалізації стратегічного курсу України на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) важливого значення набуває активізація інформування громадськості про цілі, перспективи, здобутки та актуальні питання євроатлантичної інтеграції України, поширення об'єктивної інформації про діяльність НАТО.

Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення рівня інформованості громадян України про євроатлантичні інтеграційні процеси, НАТО та її розвиток, переваги членства в цій організації, напрями, стан та перспективи співробітництва України з НАТО;

підвищення рівня обізнаності молоді щодо євроатлантичної інтеграції України;

залучення громадян, громадських і політичних діячів України, представників НАТО та держав - членів НАТО до обговорення актуальних питань, напрямів, організаційних форм співробітництва України з НАТО;

забезпечення підтримки державної політики євроатлантичної інтеграції громадянами України.

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції у 2004 - 2007 роках.

Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на Кабінет Міністрів України.

З метою виконання Програми Кабінет Міністрів України затверджує щороку до 10 грудня план відповідних заходів на наступний рік.

Для забезпечення організації виконання Програми Кабінет Міністрів України утворює координаційну групу.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється у межах бюджетних призначень на відповідний рік та з інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

Очікувані результати

Виконання Програми має забезпечити:

одержання громадянами України об'єктивної інформації про євроатлантичні інтеграційні процеси, цілі, принципи та основні напрями діяльності НАТО, переваги членства в цій організації, стан та перспективи євроатлантичної інтеграції України;

усвідомлення громадянами України значення для національних інтересів реалізації цілей державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції;

формування широкої громадської підтримки курсу України на євроатлантичну інтеграцію та, зокрема, набуття Україною членства в НАТО.

Заходи щодо виконання Програми

1. Організація висвітлення діяльності НАТО, переваг членства в цій організації, стану та перспектив співробітництва України з НАТО.

Держкомтелерадіо, МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади

Постійно

2. Забезпечення інформування громадськості про рішення органів державної влади з питань євроатлантичної інтеграції України через засоби масової інформації.

Центральні органи виконавчої влади

Постійно

3. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів тощо з питань співробітництва України з НАТО.

МЗС, Міноборони України, інші центральні органи виконавчої влади за участю Держкомтелерадіо України, Укрінформ

Постійно

4. Проведення громадських читань із питань євроатлантичної інтеграції України.

Держкомтелерадіо, МЗС України, інші органи виконавчої влади

Щороку

5. Проведення круглих столів з актуальних питань євроатлантичної інтеграції України за участю вітчизняних та зарубіжних політиків, експертів, представників громадських організацій та засобів масової інформації, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Держкомтелерадіо, МЗС, МОВ України, інші органи виконавчої влади

Постійно

6. Створення та постійне оновлення рубрик щодо висвітлення євроатлантичної інтеграції України на веб-сайтах центральних органів виконавчої влади.

Центральні органи виконавчої влади

Починаючи з 2004 року

7. Організація фотовиставок, присвячених історії і сучасності НАТО, презентацій