22-06-200400:00

Розпорядження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 червня 2004 р. N 392-р Київ

Деякі питання реалізації державної цінової
політики у житлово-комунальному господарстві
та на міському пасажирському транспорті

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті у складі згідно з додатком.

Надати голові Міжвідомчої комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті (додається).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, закріпленими за відповідними адміністративно-територіальними одиницями згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685 ( 685-2002-р ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 49, ст. 2220, N 50, ст. 2254; 2003 р., N 17, ст. 788), утворити регіональні комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті на чолі з першими керівниками відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і затвердити положення про ці комісії.

4. Держжитлокомунгоспу і Мінтрансу разом з Мінекономіки та Держкомстатом розробити у тримісячний строк відповідні методичні рекомендації стосовно встановлення та застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту і здійснення їх моніторингу.

5. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері.

У зв'язку з цим визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 260 ( 260-2001-р ) "Про створення Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері".

Прем'єр-міністр України                       В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. N 392-р

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань реалізації державної
цінової політики у житлово-комунальному господарстві
та на міському пасажирському транспорті

ДЕРКАЧ Микола Іванович - Міністр економіки та з питань європейської інтеграції, голова Комісії

СЕМЧУК Григорій Михайлович - Голова Держжитлокомунгоспу, заступник голови Комісії

МАКАЦАРІЯ Сергій Мегонович - заступник Міністра фінансів, заступник голови Комісії

КУЛЕША Анатолій Афанасійович - начальник управління Держжитлокомунгоспу, секретар Комісії

АВКСЄНТЬЄВ Юрій Анатолійович- Голова Держпідприємництва

БОЙКО Юрій Анатолійович - голова правління НАК "Нафтогаз України"

БРОННІКОВ Володимир Костянтинович - народний депутат України (за згодою)

ГОЛОВКО Віктор Анатолійович - перший заступник Голови Держкомстату

ГРЕЧОК Віталій Олександрович - заступник Голови Держбуду

ДУНАЄВ Леонід Федорович - заступник Міністра транспорту

ДЬЯЧЕНКО Віктор Миколайович - заступник Міністра праці та соціальної політики

ЄФІМЕНКО Леонід Васильович - заступник Міністра юстиції

КОЗЛЕНКО Анатолій Михайлович - начальник Державної інспекції з контролю за цінами

КРАВЧЕНКО Юрій Григорович - заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

ЛЕКАРЬ Сергій Іванович - заступник Голови Державної податкової адміністрації

МЕРКУШОВ Сергій Іванович- член НКРЕ

ПАРШИН Олександр Андрійович - заступник Голови Держкоменергозбереження

ПАШИНА Наталія Прокопівна - перший заступник Голови Державного казначейства

ПОЖИВАНОВ Михайло Олександрович - заступник голови Київської міськдержадміністрації

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович - голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку (за згодою)

РУБАН Наталія Іванівна - заступник Голови КРУ

ЧЕХ Сергій Михайлович - заступник Міністра палива та енергетики

ШКОЛЬНИК Леонід Семенович - Голова Держспоживстандарту

ЯКОВЕНКО Валентин Петрович - заступник Міністра аграрної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. N 392-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань реалізації державної
цінової політики у житлово-комунальному господарстві
та на міському пасажирському транспорті

1. Міжвідомча комісія з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті (далі - Комісія) є постійно діючим органом, утвореним для сприяння діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов'язаної із реалізацією державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті.

2. Основними завданнями Комісії є:

сприяння запобіганню і припиненню порушень прав споживачів під час установлення і застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту;

здійснення у межах своїх повноважень контролю за реалізацією державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань установлення і застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає в установленому порядку діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов'язану із встановленням і застосуванням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту, їх моніторингом, а також інформаційну діяльність у зазначеній сфері;

забезпечує методичне керівництво роботою регіональних комісій з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті;

розглядає і погоджує пропозиції регіональних комісій з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно встановлення і застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту;

на підставі проведеного аналізу дотримання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання законодавства з питань встановлення і застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері діяльності;

здійснює контроль за впровадженням нових проектів розвитку підприємств житлово-комунального господарства та міського пасажирського транспорту в частині встановлення і застосування ними цін і тарифів.

4. Комісія має право:

залучати в установленому порядку до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про стан дотримання законодавства з питань встановлення і застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту, інші необхідні документи і матеріали та надавати рекомендації з цих питань;

утворювати консультативні та експертні робочі групи і залучати в установленому порядку до роботи в них провідних учених та інших фахівців;

заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників органів виконавчої влади, регіональних комісій з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті;

розглядати інформацію органів місцевого самоврядування з питань встановлення і застосування ними цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту.

5. Головою Комісії за посадою є Міністр економіки та з питань європейської інтеграції.

6. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

інформує Кабінет Міністрів України про результати діяльності Комісії.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше як один раз на місяць. Засідання Комісії правоможне, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держжитлокомунгосп.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua