08-05-202409:00

Як стати арбітражним керуючим

Забезпечення відновлення платоспроможності боржника, погашення грошових вимог кредиторів – основна мета професійної діяльності арбітражного керуючого. Він є суб’єктом незалежної професійної діяльності.

Відповідно до статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Не може бути арбітражним керуючим особа:

  • визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
  • яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
  • яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;
  • якій заборонено обіймати керівні посади або яка вважається такою, що піддана адміністративному стягненню у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або діяльністю, що прирівнюється до такої діяльності.

Питання підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, регулюється Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019  № 2536/5. Згідно з ним  навчання полягає у проведенні закладами вищої освіти (установами), які відповідають встановленим у пункті 5 цього Положення вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

Заклад, який має намір проводити курси, подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам вищезазначеного положення.

Структурний підрозділ Мін’юсту на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси, та забезпечує його розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Строк проведення курсів становить не менше ніж один календарний місяць.

Навчання завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначає заклад і затверджує його керівник.

У разі успішного складення заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня складення заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Строк дії сертифіката про проходження навчання становить два роки з дати його видачі.

Далі особи, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проходять стажування з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами. Строк стажування становить шість місяців.

Особа, яка має намір пройти стажування, звертається до саморегулівної організації арбітражних керуючих із заявою про проходження стажування в порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих.

Після завершення стажування оригінал відгуку керівника стажування, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацію арбітражних керуючих, надається особі для подання до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Кваліфікаційна комісія) з метою складання кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Адже наявність свідоцтва є обов’язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, після проходження навчання та стажування подає до Кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту разом із документами, що підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим Кодексом України з процедур банкрутства.

Кваліфікаційна комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, поданих особою, за результатами якої приймає рішення про допуск чи відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

Інформація про осіб, допущених до складання іспиту, не пізніше ніж за сім днів до його проведення розміщується на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України та має містити прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які отримали допуск до складання іспиту, дату, час, місце його проведення.

Про відмову у допуску до складання іспиту особу повідомляють письмово із зазначенням підстави такої відмови.

Рішення про відмову у допуску до складання іспиту може бути оскаржене до Кваліфікаційної комісії протягом місяця з дня його отримання.

Складання кваліфікаційного іспиту відбувається згідно з Порядком складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019  № 2535/5.

Іспит проводиться шляхом проходження особами автоматизованого анонімного тестування.

Перелік питань автоматизованого анонімного тестування (далі - тестові питання) для іспиту розробляється та затверджується Кваліфікаційною комісією відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, визначеного Міністерством юстиції України.

Зразки тестових питань оприлюднюються на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Кваліфікаційна комісія формує та затверджує графік проведення іспитів із зазначенням дат і часу їх складання.

Графік проведення іспитів та зміни до нього розміщуються на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

За результатами іспиту секретар Кваліфікаційної комісії складає протокол, який підписують усі члени Кваліфікаційної комісії, які брали участь.

Протягом десятиденного строку з дня прийняття рішення про надання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого Кваліфікаційна комісія надсилає протокол його проведення до структурного підрозділу Мін’юсту та оголошує шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, в якому зазначаються прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, яким за результатами складеного іспиту Кваліфікаційна комісія рекомендує Мін’юсту видати свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, а також прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які не склали іспит, та кількість отриманих балів кожної особи.

Особа, яка не склала іспит, має право скласти його повторно один раз за її письмовою заявою не раніше ніж через шість місяців з дня складання іспиту.

Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого та склала кваліфікаційний іспит, визначено наказом Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3191/5 «Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого».

 Свідоцтво видається Мін’юстом без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих про видачу свідоцтва особі, яка склала кваліфікаційний іспит.

Вручається свідоцтво особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

 

Інформація станом на 08.05.2024